Obchodní podmínky

Toto jsou obchodní podmínky společnosti Cooperate service CZ s.r.o. ® , IČO 04134559, č. p. 141, 34532 Česká Kubice, www.ghz-shop.cz , info@ghz-shop.cz , tel.: +420 724 003 131, zapsané v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 31217, která je dále nazývána jako „prodávající“.

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále OP) upravují ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vznikající při koupi zboží od prodávajícího a vztahují se na všechny kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat a takové změny jsou platné i účinné okamžikem jejich uveřejnění na webových stránkách prodávajícího. Kupující bere na vědomí obsah OP a přijímá OP jako závazné jakýmkoli jednáním vůči prodávajícímu směřujícím k uzavření obchodu s prodávajícím.

Pokud kupující při koupi zboží jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je „spotřebitelem“ (§ 419 občanského zákoníku); na takového kupujícího se vztahují ta ustanovení OP o spotřebiteli, kde je to výslovně uvedeno. Pokud kupující při koupi zboží jedná jako právnická osoba, nebo je označen IČO, DIČ, či jinak dává najevo, že je podnikající osobou, ustanovení OP o spotřebiteli se na něj nevztahují.

Kupující povinen sdělit prodávajícímu pravdivé a úplné údaje o své osobě.

Kupní ceny zboží pro velkoodběratele a maloodběratele se mohou lišit; kupní cena zboží může být dotčena i poskytnutím množstevních slev a bonusů.

Prodávající je oprávněn odmítnout (neuskutečnit) obchod s kupujícím, který porušuje vůči prodávajícímu ujednané nebo zákonem stanovené povinnosti, nebo pokud má prodávající pochybnost o vůli či schopnosti kupujícího plnit své závazky.

II. INFORMACE A PROHLÁŠENÍ

Kupujícímu se poskytují dále uvedené informace a kupující činí dále uvedená prohlášení v souladu s platnými právními předpisy. Základními právními předpisy upravujícími prodej zboží jsou: zákon č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“, zákon č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“ a pro spotřebitele zákon č. 634/1992 Sb. „o ochraně spotřebitele“.

● Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy použitím prostředků komunikace na dálku. Údaje uvedené v § 1811, odst. (2) a § 1820, odst. (1) občanského zákoníku se kupujícímu poskytují obsahem OP a webových stránek prodávajícího.

Údaje o prodávajícím jsou uvedeny v záhlaví OP. Označení, popis, vlastnosti, případně použití zboží, kupní cena a podmínky poskytování slev, jsou uvedeny v katalogu prodávajícího u každého druhu zboží. Způsob dodání zboží, cena dopravy, způsob placení kupní ceny a dopravného, záruční práva a práva z vad zboží, včetně podmínek jejich uplatnění, jsou uvedeny v následujících článcích OP.

Podle § 1826, odst. (1) občanského zákoníku se kupujícímu, který je spotřebitelem, poskytuje informace, že: uzavřená kupní smlouva (akceptovaná objednávka) může být prodávajícím archivována v elektronické i písemné podobě a je pro kupujícího na požádání přístupná u prodávajícího, kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, postupem uvedeným v OP, jednotlivé technické kroky při uzavření smlouvy jsou popsány v OP, kupující může zjišťovat a opravovat chybná data zadaná při objednávce za podmínek uvedených v OP. Podle § 1827, odst. (2) občanského zákoníku se kupujícímu, který je spotřebitelem, poskytuje toto znění OP a informace, že akceptovaná objednávka je přístupná v archivu prodávajícího.

Informace pro spotřebitele podle § 9, § 10, § 10a, § 11, § 11a, § 12, § 13 a § 19 zákona o ochraně spotřebitele (o vlastnostech, složení, materiálech, způsobu použití, pravidlech údržby a nebezpečí nesprávného použití zboží, údaje o hmotnosti, velikosti a rozměru zboží, označení výrobce nebo dovozce zboží a údaje o cenách, reklamačních podmínkách a vyřizování reklamací zboží) jsou obsaženy v katalogu u každého druhu zboží. Doklad o zakoupení zboží podle § 16 zákona o ochraně spotřebitele (s uvedením data prodeje zboží, o jaké zboží se jedná, za jakou kupní cenu se prodává, spolu s identifikačními údaji prodávajícího) předává nebo zasílá prodávající kupujícímu současně s dodávkou zboží.

Kupující, který je spotřebitelem, může od kupní smlouvy s prodávajícím uzavřené mimo prostory obvyklé pro podnikání prodávajícího podle § 1829 a násl. občanského zákoníku odstoupit za těchto podmínek. Odstoupení lze provést bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží; v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme poslední dodávku zboží; v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme první dodávku zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího (na kontaktních údajích uvedených na webových stránkách prodávajícího) formou jednostranného právního jednání. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak a v žádném případě mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající platbu kupujícímu vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Kupující zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět prodávajícímu na jeho adresu, uvedenou na webových stránkách, nebo je předá v sídle prodávajícího evidované v obchodním rejstříku. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující, nemůže od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem (§ 1837 občanského zákoníku), mimo jiné tedy tehdy, pokud jde o smlouvu: o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nebo o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost (což neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů).

Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. „o ochraně spotřebitele“ s odkazem na směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2013/11/EU ze dne 21. 5. 2013 „o alternativním řešení spotřebitelských sporů“ se kupujícímu, který je spotřebitelem, poskytuje informace, že subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů postupem podle § 20d až § 20y zákona o ochraně spotřebitele je dle § 20e, písm. d) zákona o ochraně spotřebitele: Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa zní: www.coi.cz

 

III. KATALOG ZBOŽÍ

Zboží určené k prodeji je prezentováno v katalogu prodávajícího na jeho internetových stránkách.

Zboží je v katalogu podle svého druhu, povahy a potřeby opatřeno popisem, který obsahuje (zejména a nikoli vždy) údaje o vlastnostech, složení, materiálech, způsobu použití, pravidlech údržby a nebezpečí nesprávného použití zboží, dále údaje o hmotnosti, velikosti a rozměru zboží, označení výrobce nebo dovozce zboží a případně i vyobrazení zboží.

● Prodávající nabízí k prodeji vždy pouze zboží, aktuálně umístěné v katalogu. Údaje v katalogu jsou platné po dobu, po níž jsou zobrazovány.

Prezentace zboží v katalogu není nabídkou prodávajícího na uzavření smlouvy podle § 1732, odst. (2) občanského zákoníku, ale má pouze informativní charakter.

IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Při osobním objednání z boží je kupní smlouva uzavřena ústní dohodou nebo podepsáním nebo odevzdáním písemné objednávky.

● Při telefonickém objednání zboží je kupní smlouva uzavřena ústní, telefonickou dohodou prodávajícího a kupujícího. Kupující bere na vědomí, že obsah telefonického rozhovoru může být zaznamenán a záznam uchován. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si dodatečné potvrzení objednávky elektronicky či písemně, nebo objednávku zcela odmítnout.

● Při e-mailovém objednání zboží je kupní smlouva uzavřena e-mailovou, korespondenční dohodou prodávajícího a kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si dodatečné potvrzení objednávky písemně, nebo objednávku zcela odmítnout.

● Při objednání na webovém rozhraní e-shopu kupující na základě pravdivě a úplně zadaných osobních údajů vstoupí do příslušné části e-shopu, určené pro spotřebitele, nebo pro osoby, které spotřebiteli nejsou. Kupující může dále provádět objednání zboží jeho umístěním do nákupního košíku. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Až do doby odeslání objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, případně opravovat chyby v objednávce. Objednávku kupující odesílá kliknutím na tlačítko KOUPIT. Kupní smlouva je uzavřena doručením oznámení prodávajícího, na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, že objednávka byla přijata. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si dodatečné potvrzení objednávky elektronicky, telefonicky či písemně, nebo objednávku zcela odmítnout. Kupující bere na vědomí, že obsah webových stránek prodávajícího a rozhraní e-shopu, včetně fotografií nabízeného zboží, jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje zdržet se jakýchkoli jednání či opomenutí, které by mohly mít za následek porušení autorských práv prodávajícího. Pro obchodování v e-shopu prodávajícího platí přednostně obchodní podmínky internetového obchodu prodávajícího.

● Při objednání na uživatelském účtu kupujícího se kupující registruje v e-shopu prodávajícího na svém uživatelském účtu zadáním svého uživatelského jména a hesla. Na svém uživatelském účtu může kupující dále provádět objednávání zboží jeho umístěním do nákupního košíku. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího také tehdy, není-li déle než dva roky vůbec užíván. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na svém uživatelském účtu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Až do doby odeslání objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, případně opravovat chyby v objednávce. Objednávku kupující odesílá kliknutím na tlačítko KOUPIT. Kupní smlouva je uzavřena doručením oznámení prodávajícího, na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, že objednávka byla přijata. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si dodatečné potvrzení objednávky elektronicky, telefonicky či písemně, nebo objednávku zcela odmítnout. Kupující bere na vědomí, že obsah webových stránek prodávajícího a webového rozhraní, včetně fotografií nabízeného zboží, jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje zdržet se jakýchkoli jednání či opomenutí, které by mohly mít za následek porušení autorských práv prodávajícího. Pro obchodování v e-shopu prodávajícího platí přednostně obchodní podmínky internetového obchodu prodávajícího.

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ, NÁKLADY NA DODÁNÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

● Dodání zboží se uskutečňuje osobním odběrem nebo odesláním zboží kupujícímu.

Při osobním odběru kupující přejímá zboží v provozovně či pobočce prodávajícího nebo na jinak ujednaném místěn přímo od prodávajícího.

Odeslání zboží. Při dodání zboží dopraví prodávající sám nebo prostřednictvím dopravce kupujícímu zboží na adresu uvedenou kupujícím při uzavření smlouvy, jinak na adresu sídla, místa podnikání nebo bydliště kupujícího. Cenu dopravy (dopravné) hradí kupující vedle kupní ceny zboží.

Odevzdání a převzetí zboží. Kupující je povinen při převzetí zboží s odbornou péčí zkontrolovat jeho druh, množství i kvalitu a případné vady okamžitě oznámit předávající osobě (§ 2104 občanského zákoníku). Při převzetí zboží je kupující povinen podepsat dodací list, jímž potvrdí převzetí zboží v řádném a úplném stavu, případně s uvedením vad. Převzetím na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

Dodání prostřednictvím obchodního partnera. Prodávající je oprávněn zboží dodat i prostřednictvím svého obchodního partnera, který v takovém případě jedná při dodání zboží jménem prodávajícího, provádí dodání zboží a vystavuje svým jménem dodací list. Tento způsob dodání nemá vliv na jiná práva a povinnosti stran z obchodního případu.

Kupující je povinen zajistit, že zboží bude na dodací adrese převzato, a že osoba, která zboží převezme, je k jeho kontrole, převzetí a potvrzení převzetí způsobilá a oprávněná. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady s opakovaným doručováním spojené. Opakované doručování nevyzvednutého zboží však není prodávající povinen činit, ale má právo zboží na náklad kupujícího uskladnit.

● Kupující nabývá vlastnictví k dodanému zboží až zaplacením celé jeho kupní ceny. Do té doby nesmí kupující se zbožím nijak právně a fakticky nakládat.

VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

● Kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty (případně s jejím vyčíslením zvlášť) jsou uvedeny u konkrétního zboží v katalogu. Vedle kupní ceny hradí kupující dopravné plus daň z přidané hodnoty. Dále uvedené platební podmínky kupní ceny se použijí i na úhradu dopravného.

Prodávající může požadavkem sděleným při osobním, telefonickém nebo e-mailovém objednání zboží, anebo nastavením platebních podmínek e-shopu při nákupu na webovém rozhraní e-shopu nebo prostřednictvím uživatelského účtu, vyžadovat zaplacení kupní ceny ještě před dodáním zboží; ustanovení § 2119, odst. (1) občanského zákoníku se neuplatní.

Souhlasí-li prodávající s úhradou kupní ceny po dodání zboží, hradí kupující kupní cenu dodaného zboží takto bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 871633001/5500 ve lhůtě splatnosti faktury prodávajícího, doručené kupujícímu v písemné nebo elektronické podobě; kupující podle § 26, odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb. „zákon o dani z přidané hodnoty“ souhlasí vystavováním a faktur prodávajícího v elektronické podobě a jejich doručováním podle ustanovení OP o elektronickém doručování.

Odmítne-li kupující po uzavření smlouvy zboží odebrat, vzniká mu tím povinnost zaplatit kupní cenu tohoto zboží a prodávající zboží kupujícímu dodá až po zaplacení kupní ceny.

Zaplacením kupní ceny se rozumí platba v hotovosti doložená příjmovým dokladem prodávajícího nebo připsání bezhotovostně hrazené částky na bankovní účet prodávajícího (§ 1957, odst. (1) občanského zákoníku).

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen platit prodávajícímu postupný úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky denně (§ 1970 občanského zákoníku).

Kupující nesmí dluh z kupní ceny vůči prodávajícímu započíst, a to ani proti nároku z vad zboží.

VII. KVALITA, PRÁVA Z VAD ZBOŽÍ

Kvalita. Prodávající dodá zboží kupujícímu v dohodnuté, jinak obvyklé jakosti. Závazek prodávajícího je splněn i dodáním zboží s odchylkou +/- 10 % ujednaného množství či výměry; takovou odchylku je třeba zohlednit v účtované kupní ceně, kupující je však povinen zboží přijmout (§ 2099, odst. (2) občanského zákoníku). Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku odevzdání kupujícímu a za později vzniklé vady, které prodávající způsobil porušením své povinnosti (§ 2100, odst. (1) občanského zákoníku). Zákonná lhůta pro uplatnění vad dodaného zboží končí nejpozději dva roky po odevzdání a převzetí zboží (§ 2112, odst. (1) občanského zákoníku).

Zvláštní ujednání. Kupující bere na vědomí, že dřevo je přírodní produkt, jehož kvalitu a použití určují biologické, fyzikální a chemické přírodní vlastnosti; za vadu zboží se proto nepovažují vlastnosti, které nesnižují upotřebitelnost a záleží v přírodní povaze zboží. Kupující bere na vědomí, že dřevo v čase podléhá přirozeným procesům, spočívajícím zejména ve změně objemu, tvaru, pevnosti či barvy; za vadu zboží se proto nepovažuje změna vlastností, které nastaly v důsledku přirozeného chování a stárnutí zboží. Kupující bere na vědomí, že zboží je zapotřebí uchovávat, ošetřovat a zpracovávat s odbornou péčí vzhledem k jeho přírodní povaze; prodávající proto neodpovídá za vady zboží vzniklé nevhodným či neodborným uchováváním, ošetřováním nebo zpracováním. Bude-li kupující zboží využívat při stavbě nebo jiným způsobem zpracovávat či spojovat s jinou věcí, je povinen ujistit se pomocí odborně způsobilé osoby o vhodnosti zboží pro takové použití; prodávající neodpovídá za újmu vzniklou užitím zboží k nevhodným účelům nebo nevhodným způsobem.

Práva z vad zboží. Kupující uplatňuje vady zboží přímo u prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu zboží zjistil nebo při včasné a dostatečné prohlídce mohl zjistit, jinak ztrácí uplatnitelná práva z vad zboží (§ 2112 občanského zákoníku). Při uplatnění vady zboží určí kupující, jaké právo z vady zboží uplatňuje. Podstatným porušením smlouvy je pouze taková vada, pro kterou zboží nelze k obvyklému účelu vůbec užít; v takovém případě může kupující uplatnit právo na dodání nového zboží, na opravu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit (§ 2106 občanského zákoníku). Nepodstatným porušením smlouvy jsou veškeré ostatní vady zboží; v takovém případě může kupující uplatnit právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny (§ 2107 občanského zákoníku). Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se neuplatní. Kupující nesmí od smlouvy odstoupit, jestliže neoznámil prodávajícímu vadu zboží včas (§ 2111 občanského zákoníku). Kupující nesmí od smlouvy odstoupit ani požadovat dodání nového zboží, jestliže nemůže vrátit zboží v tom stavu, v jakém jej převzal, přičemž ustanovení § 2110, písm. a), b), c) a d) občanského zákoníku se nepoužijí. Kupující je oprávněn uplatnit právo na odstoupení od smlouvy nebo na dodání nového zboží jen tehdy, jestliže vrátí vadné zboží prodávajícímu zabalené původním nebo rovnocenným způsobem. Přiměřená lhůta pro posouzení a vyřízení reklamace je 90 dnů.

● Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud vadu sám způsobil (§ 2170 občanského zákoníku).

VIII. VRACENÍ ZBOŽÍ

● Kupující, který není spotřebitelem, má právo dodané zboží prodávajícímu vrátit jen tehdy, pokud s tím prodávající vysloví souhlas. Kupující smí vrátit jen zboží nepoškozené, nepoužité a prosté právních vad. Vracené zboží musí být v původním obalu nebo stejně kvalitně znovu zabaleno. Za vrácené se považuje jen zboží doručené do centrálního skladu v Chamu, Spolková republika Německo, nebo předané dopravci prodávajícího. Přijetím vráceného zboží přechází vlastnické právo zpět na prodávajícího. Prodávající může zajistit dopravu vraceného zboží z území Plzeňského kraje, není k tomu však povinen.

● Při vrácení zboží dopravci prodávajícího má kupující právo na vrácení 70 % kupní ceny; při vrácení zboží do centrálního skladu v Chamu má kupující právo na vrácení 90 % kupní ceny a ze svého hradí náklady na dopravu zboží do místa vrácení.

IX. DORUČOVÁNÍ

● Všechny písemnosti platí za doručené třetím dnem po jejich odeslání na tuzemskou adresu, uvedenou v objednávce kupujícího a na webových stránkách prodávajícího a se stejnými účinky na tuzemskou adresu, evidovanou jako bydliště, místo podnikání či sídlo strany, zapsanou ve veřejném seznamu. Při doručování na adresu strany v cizině, nastává domněnka doručením patnáctým dnem po odeslání písemnosti (§ 573 občanského zákoníku).

● Písemnost v elektronické podobě platí za doručenou okamžikem doručení elektronické zprávy s takovou písemností na e-mailovou adresu prodávajícího, uvedenou v platných OP, a e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou při objednání zboží a uzavření kupní smlouvy nebo na webových stránkách kupujícího.

● Osobní doručení písemnosti (kupř. písemné faktury při dodání nebo vydání zboží) tím není vyloučeno.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající informuje kupujícího, že jeho osobní údaje (je-li fyzickou osobou), resp. osobní údaje jiných fyzických osob, které od něj získal, příp. získá, uchovává, zpracovává a chrání důsledně podle pravidel stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 "o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 65/46/ES" (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Prodávající informuje kupujícího, že tyto osobní údaje zpracovává zejména pro účely obchodní spolupráce, pro uzavírání smluv a jejich plnění, pro vypořádávání práv a povinností z uzavřených smluv a uskutečněných obchodů, pro ochranu a uplatňování svých práv z uzavřených smluv a z uskutečněných obchodů, pro plnění zákonem předepsaných povinností a pro budoucí nabízení zboží a služeb, a že tyto osobní údaje uchovává ve své evidenci po dobu, po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmů prodávajícího, případně po archivační dobu stanovenou zákonem. Prodávající informuje kupujícího o jeho základních právech při ochraně osobních údajů, zejména o právu na přístup ke svým osobním údajům, o právu na opravu, výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů, o právu na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů i o právu podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající zvlášť informuje kupujícího, že podle článku 21 GDPR má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které prodávající zpracovává pro účely splnění svého úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely oprávněných zájmů prodávajícího či třetí strany (včetně profilování založeného na těchto důvodech); pokud námitku vznesete, nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat, jestliže neprokážeme, že existují závažné a oprávněné důvody pro takové zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, anebo pokud neprokážeme, že potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků; pokud vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování těchto údajů), nebudeme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávat.

Úplné znění informace o zpracování osobních údajů prodávajícím je k dispozici na stránkách: ghz-shop.cz .

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

● Pro práva a povinnosti ze smlouvy o koupi zboží platí právní řád České republiky a Evropské unie. Není-li kupující spotřebitelem, je právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vztahem mezi podnikateli plynoucím z jejich podnikatelské činnosti a pro všechny případné soudní spory z tohoto vztahu a v souvislosti s ním se ujednává místní příslušnost Okresního sodu v Klatovech.

● Prodávající uvádí, že není formálních kodexů chování, které by pro něj byly závazné nebo které by se zavázal dobrovolně dodržovat, zaručuje však, že při svých obchodech postupuje důsledně v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

● Zájmem a snahou prodávajícího je bezvýhradná a úplná spokojenost kupujícího s prodávajícím, jeho zbožím a službami.

Verze: květen 2023 ©

Cooperate service CZ s.r.o. ® Milan Čiko, jednatel společnosti